0

عالم برتر در یک نگاه

رسالت و ماموریت عالم برتر، گشودن مسیری برای ورود به عالم حقیقی حیات انسان‌هاست. عالمی که اگر انسان رهجو موفق گردد در آن به سر ببرد، همه‌ی ابعاد وجودی و استعدادهای درونی‌اش در مسیر تکامل قرار گرفته و این رشد و قرب نتیجه‌ای جز آرامش پایدار و ابدی نخواهد داشت. این اولین بار است که یک گروه آموزشی هدف خود را زندگی بهتر براساس واقعیت قرار می‌دهد.